Viktig information om brandskydd till dig som hyresgäst/arrangör

Tänk efter före
Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt. Därför är det viktigt att ta brandsäkerheten på allvar.
En brand växer snabbt
Det är vanligtvis flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs och människor skadas eller omkommer. Ibland kan bräderna och dess spridning kopplas till brister i kontrollen av brandskyddet eller avsaknad av åtgärder mot redan konstaterade brister. Som hyresgäst behöver du kontinuerligt kontrollera att brandsäkerheten uppfylls under ett pågående arrangemang. Kontrollen kan lämpligen utföras avsärskilt informerade och utbildade personer med tydliga instruktioner att bevaka och kontrollera brandskyddets funktion före, under och efter arrangemanget. Syftet med kontrollen är att minska sannolikheten för att det ska börja brinna, säkerställa utrymningsvägarnas tillgänglighet och att minska konsekvenserna vid en eventuell brand.
Du som arrangör har också ett ansvar för brandskyddet
Både ägaren till en byggnad, men också den som exempelvis hyr en lokal för att anordna en fest, är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet. Det är dock inte uttryckt vem som ansvarar för vilka bitar i brandskyddet. Ägaren bör vara den som ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den som använder lokalerna är den som ska se till att verksamheten sker på ett säkert sätt, till exempel genom att kontrollera att utrymningsvägar inte blockeras. Vissa delar i ansvarsfördelningen kan regleras i hyresavtalet mellan dig och ägaren av lokalen. Innan ditt arrangemang äger rum kan det vara en god idé att tillsammans med ägaren eller en representant för denne gå igenom den lokal du tänker hyra. Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så vidare. En vanlig brandorsak är anlagd brand. Vissa typer av arrangemang kan dra till sig objudna gäster, vilket också kan vara viktigt att tänka på för den som hyr en lokal.
Den tillfällige hyresgästens/arrangörens checklista för brandskyddet
 • Ta inte in fler gäster än vad lokalen är godkänd för.
 • Utrymningsvägarna är upplåsta och markerade med vägledande markering. De är fria från lös inredning och föremål samt framkomliga i hela sin bredd.
 • Tillfällig lagring av sopor- och återvinningsmateriel sker inte i utrymningsvägarna. Placering av sopor och återvinningsmaterial sker på anvisad plats.
 • Ytor i anslutning till byggnaden som kan påverka utrymningen vintertid är snöröjda och sandade.
 • Om möjligt informera besökarna muntligen om var utrymningsvägarna finns och att de nyligen har kontrollerats.
 • Om lokalen används för sittande publik behöver utrymningsförutsättningarna även omfatta att sammankoppla lösa stolar och placera dem i ordnade rader. Det ska även finnas tillräckligt breda utrymningsgångar tvärs stolsraderna som leder till utrymningsvägarna.
 • Dekorationer är svårantändliga och finns endast i mindre omfattning.
 • Ta reda på var släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den. Läs instruktionstexten på släckaren så att du inte behöver göra det i en stressad brandsituation!
 • Placera ljus och marschaller på säker plats och säkert underlag. Fundera på om det är lämpligt att ha levande ljus inomhus eller om annat alternativ kan väljas istället.
 • Beakta alltid brandrisken vid användning av fyrverkerieffekter inomhus. Gnistor kan starta bränder i dolda utrymmen och i dammiga ventilationskanaler. Ha full kontroll över gnistregnet!
 • Villkor i eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier och gasolhantering uppfylls och tillstånden finns tillgängliga för tillsynsmyndigheten.
Innan lokalen lämnas, se till att:
 • Levande ljus och marschaller är släckta.
 • Spisar, diskmaskiner, kaffekokare m.m. elektrisk utrustning är avstängda.
 • Om gasol har använts i lokalen: Ventil för huvudavstängning samt flaskventiler är avstängda.
 • Rester från aska eller fimpar är släckta och placerade i obrännbara kärl.
 • Brännbara upplag såsom sopsäckar, pappersåtervinning m.m. är placerade på anvisad plats.
 • Att brandlarmet åter är driftsatt om bortkoppling av detektorer har skett.
Om det börjar brinna
 • Speciellt utsedda personer har till uppgift att ingripa och släcka vid brand.
 • Genomför omedelbar släckning om det bedöms möjligt.
 • Samtidigt som släckning genomförs: Utrym lokalen omedelbart.
Uppsamlingsplats är vid ______________________________
 • Larma SOS på telefonnummer 112. Ni befinner er på adressen Österåkersgatan 1, Julita.
 • Släckredskap finns placerade vid ______________________________
Kontaktperson för frågor
 • Fastighetsansvarig: Christer Johansson, telefon 070-608 07 69